Startup Coaching

In ons Startup Coaching abonnement gaan we samen aan de slag om dé 4 succesfactoren (4S) voor jouw bedrijf systematisch en structureel te verbeteren, startend met de 4S scan en het daaruit komende 4S boost plan, gevolgd door de uitvoering:

• Startuptoppers 4S Scan: included, kick-off

• Vaste adviessessies daarna: 1 per maand

• Tussentijdse vragen/adviezen: fair use

• Duur: 1 jaar, geen opzegging nodig

• Free trial: ja, op aanvraag
• Betaling: per maand vooraf

• Toelichting en details: zie hieronder

€ 500 per maand excl. btw

Toelichting en details

Voor wie bedoeld?

Trekt je startup niet zo lekker door zoals je wilt, moet je nog starten of ben je de startup definitie al ontgroeit maar is een verandering nodig waardoor eigenlijk een (her)startup traject ontstaat? In al deze cases heeft ons Startup Coaching abonnement toegevoegde waarde.

Scan only of Coaching abonnement?

Je hebt de keuze tussen Scan only of een Coaching abonnement waarin deze Scan tevens zit. De ervaring leert dat het effect op de 4 succesfactoren het grootst is als je dit systematisch met een adviseur/coach doet voor minstens 1 jaar. Dan ontwikkel je jezelf en je bedrijf het beste, terwijl de kosten ook gespreid zijn over maandelijkse termijnen. Mocht je daar echter (nog) niet voor open staan, dan is Scan only een goede eerste stap.

Free trial

Als je nog niet eerder met ons zaken hebt gedaan kun je een free trial aanvragen. Wij kunnen deze toe- of afwijzen op basis van beschikbaarheid of inhoud. Op deze pagina vind je meer details en kun je aanvragen.

Abonnementsduur en opzegging

Dit abonnement duurt 1 jaar, ingaande met de eerste maand termijn betaling en loopt vanzelf af per einddatum. Opzegging is dus niet nodig. Wil je verder na dat jaar? Dan kun je eenvoudig verlengen via dezelfde overeenkomst.

Prijs en betaling

De prijs is € 500 excl. 21% BTW per maand, vooraf te betalen via een betaallink die je hiertoe ontvangt. De overeenkomst voor dit abonnement sluit je via deze overeenkomstlink, waarmee je tevens verklaart akkoord te zijn met de op deze pagina beschreven inhoud en voorwaarden.

Startuptoppers scan (4s)

Elk abonnement start met de Startuptoppers scan. Dit is een analyse van de 4 succesfactoren (4S) die moet leiden tot een "boost plan voor de 4S". Belangrijk hierin is de interactieve aanpak. Zie deze pagina voor details.

Vaste adviessessies • locatie

Locatie is kantoor Startuptoppers of indien nodig of gewenst online. Indien afwijkende locaties gewenst zijn, zullen wij vooraf aangeven tot welke eventuele extra kosten dat leidt, zodat je eerst een besluit daarover kunt nemen.

Vaste adviessessies • deelnemers

Wij gaan ervan uit dat de bestuurders zelf aan de vaste advies- en coachingsessies deelnemen. Andere stakeholders kunnen ook deelnemen, maar hier kunnen wij een maximum aan stellen. Namens ons is in ieder geval Henk Ceha erbij.

Vaste adviessessies • inhoud

Leidraad is het "Boost plan 4S" dat uit de scan komt. Dit leidt tot "klussen" met prio's die uitgevoerd, bewaakt en tevens (cyclisch) bijgestuurd moeten worden. Daarnaast is er ruimte voor de lopende/actuele issues.

Tussentijdse vragen/adviezen

Hiermee bedoelen we vragen en issues die leiden tot werk voor Startuptoppers buiten de scan en de vaste adviessessies om. Deze tussentijds werkzaamheden zitten in het abonnement op basis van het zgn. fair use principe (zie hierna).

Fair use principe

Fair use betekent in dit kader dat over het totale abonnementsjaar berekend, alle bovenstaande soorten werkzaamheden tezamen ons max. 60 uren mogen kosten. Bij dit maximum bedraagt het uurtarief dus effectief € 100 excl. BTW.

Overschrijding fair use principe

Startuptoppers registreert waarheidsgetrouw haar uren en zal die maandelijks rapporteren. Als het fair use maximum voor het einde van het abonnementsjaar overschreden wordt, kan Startuptoppers de werkzaamheden stilleggen totdat additionele afspraken zijn gemaakt over de nog te verrichten werkzaamheden. Dit laat onverlet je maandelijkse betalingsverplichtingen uit hoofde van dit abonnement. Er zal door ons nooit meerwerk worden gerekend zonder bevestigde afspraak daarover.

Medewerking

Startuptoppers kan als opdrachtnemer de diensten binnen dit abonnement alleen naar behoren uitvoeren als voldoende medewerking vanuit de opdrachtgever komt. Denk hierbij aan tijd, mensen, informatie en het open staan voor onze adviezen.

Betalingsverzuim

Indien sprake is van betalingsverzuim wordt de gehele resterende abonnementstijd direct opeisbaar en behoudt Startuptoppers zich het recht voor haar werkzaamheden op te schorten, daarbij je betalingsverplichting onverlet latend. Wij rekenen bij verzuim de wettelijk toegestane rente en incassokosten.

Adviseren versus bepalen

Onze diensten zijn puur adviserend van aard en hebben nooit een feitelijk beleidsbepalend karakter, noch kunnen deze als zodanig worden opgevat. Het bestuur van opdrachtgever bepaalt wat ze wel of niet met onze adviezen doet.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit onze diensten, behalve bij directe aantoon- en bewijsbare schade die direct het gevolg is van aantoon- en bewijsbare opzet, nalatigheid en/of grove schuld onzerzijds.

Algemene voorwaarden

Elke opdracht wordt uitgevoerd onder de hier te downloaden algemene voorwaarden van Startuptoppers b.v., echter daar waar bovenstaande specifieke voorwaarden zouden conflicteren met de algemene voorwaarden prevaleren bovenstaande specifieke voorwaarden. 

Gegevens opdrachtnemer

OA Adviesdiensten b.v., t.h.o.d.n. Startuptoppers
Avenue Ceramique 243, 6221 KX Maastricht
Kvk-nr: 59119497
BTW-nr: 853325996B01
Contact: klik hier

Startuptoppers Coaching starten?

Is alles duidelijk en wil je Startuptoppers Coaching graag opstarten? Klik dan op de "ja ik wil knop" hieronder. Heb je nog vragen? Klik op de "vragen knop".